Tổng hợp tất cả 20 file word các văn bản về thuế giá trị gia tăng

admin

Administrator
Thành viên BQT
Theo Điều 2 Luật Thuế giá trị gia tăng, thuế giá trị gia tăng (VAT) là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. VAT là một loại thuế gián thu, tiền thuế được cấu thành trong giá cả hàng hóa và dịch vụ, người tiêu dùng là người cuối cùng chịu thuế, người nộp thuế chỉ là người thay thế người tiêu dùng thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước. Thuế giá trị gia tăng có phạm vi tác động rộng, đánh vào hầu như tất cả hàng hóa dịch vụ trên thị trường.

56.jpg

Sau đây chia sẻ với các bạn toàn bộ 20 file word các văn bản về thuế giá trị gia tăng. Các bạn tải file đính kèm về tham khảo nhé.

58.PNG

1. Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008

2. Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013

3. Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về thuế 2014

4. Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế sửa đổi 2016.

5. Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng.

6. Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các nghị định về thuế.

7. Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định về thuế.

8. Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 12/2015/NĐ-CP.

9. Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP.

10. Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC.

11. Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 91/2014/NĐ-CP.

12. Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP.

13. Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh.

14. Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

15. Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC, 26/2015/TT-BTC).

16. Thông tư 31/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

17. Thông tư 93/2017/TT-BTC sửa đổi khoản 3, khoản 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

18. Văn bản số 01/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Thuế giá trị gia tăng do Văn phòng Quốc hội ban hành năm 2016.

19. Văn bản số 10/VBHN-BTC hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng do do Bộ Tài Chính ban hành năm 2018.

20. Văn bản số 14/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành năm 2018.

Nguồn tham khảo:
- Luật Việt Nam.
 

Đính kèm

Facebook Comment

Top